Logo

Hledat...

Přihlásit se
Košík
0

Ochrana osobních údajů

Podle zákona č. 110/2019 Sb. zákon o zpracování osobních údajů ve spojení s Nařízením EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES(obecné nařízení o ochraně osobních údajů),dále jen „nařízení“ nebo „nařízení GDPR“

Dáno správcem osobních údajů:

M I L P E X s.r.o., se sídlem v Hradci Králové, Piletice 55,jednající jednatelem, IČ: 48172600, DIČ: CZ48172600 zapsaná v obchodním rejstříku ve spise C 3852 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové,dále jen „správce“

Čl. 1

Při zpracování osobních údajů budeme postupovat vždy tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života.Nevykonáváme činnost služeb informační společnosti nabízející přímo dětem. Pokud je Vám méně než 16 let, prosím obraťte se na nás na e-mail: info@milpex.cz, zajistíme vyřízení Vaší objednávky podle zásad nařízení GDPR po individuálním projednání. Toto prohlášení je určeno zákazníkům starším 16 let.

Čl. 2

Vymezení pojmůPro účely tohoto prohlášení a poučení se rozumía) osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu, veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;b) citlivým údajem osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů,c) anonymním údajem takový údaj, který buď v původním tvaru, nebo po provedeném zpracování nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu údajů,d) subjektem údajů fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují,e) zpracováním osobních údajů jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace,f) shromažďováním osobních údajů systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich okamžité nebo pozdější zpracování,g) uchováváním osobních údajů udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále zpracovávat,h) blokováním operace nebo soustava operací, kterými se na stanovenou dobu omezí způsob nebo prostředky zpracování osobních údajů, s výjimkou nezbytných zásahů,i) likvidací osobních údajů se rozumí fyzické zničení jejich nosiče, jejich fyzické vymazání nebo jejich trvalé vyloučení z dalších zpracování,j) správcem každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak,k) zpracovatelem každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona,l) zveřejněným osobním údajem osobní údaj zpřístupněný zejména hromadnými sdělovacími prostředky, jiným veřejným sdělením nebo jako součást veřejného seznamu,m) evidencí nebo datovým souborem osobních údajů (dále jen "datový soubor") jakýkoliv soubor osobních údajů uspořádaný nebo zpřístupnitelný podle společných nebo zvláštních kritérií,n) souhlasem subjektu údajů svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů,o) příjemcem každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny; za příjemce se nepovažuje subjekt, který zpracovává osobní údaje nezbytných pro splnění povinností správce stanovených zvláštními zákony k zajištění výkonu kontroly, dozoru, dohledu a regulace spojených s výkonem veřejné mocip) omezením zpracování označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu;q) profilováním jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu;r) pseudonymizací zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě;s) evidencí jakýkoliv strukturovaný soubor osobních údajů přístupných podle zvláštních kritérií, ať již je centralizovaný, decentralizovaný, nebo rozdělený podle funkčního či zeměpisného hlediska;

Čl. 3

Jako správce Vašich osobních údajů Vás informujeme o tom, že Vaše údaje přijímáme jen pro účely naplnění smlouvy, povinné zákonné evidence obchodů a účetnictví, zajištění našich i Vašich práv z uzavřeného obchodu, za účelem obchodu a marketingu.Vaše osobní údaje zpracováváme jen pro sebe, nebudeme je nikomu zpřístupňovat k dalšímu využití ani předávat dalším příjemcům, jinak, než základě zákonem uložených povinností. Pro naše potřeby získávají přístup zpracovatelé, jimiž jsou účetní, daňový poradci při kontrolách účetnictví, přepravci, zpracovatelé IT služeb. Se všemi těmito osobami máme dohody o ochraně osobních údajů.V tomto poučení Vám poskytneme informace o Vašem právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech.Pokud s námi vstupujete do obchodních vztahů, je poskytnutí požadovaných údajů povinné, protože jinak by nebylo možné obchod uzavřít, řádně zaevidovat pro účely daní zpracovat a plnit. Pokud nám Vaše osobní údaje poskytnete mimo uzavírané obchody, například přihlášením k odběru obchodních informací od nás, je poskytnutí osobních údajů dobrovolné, bez poskytnutých údajů Vám však nejsme schopni informace posílat.Pokud nám osobní údaje nechcete poskytnout, nemůžeme Vám dodat zboží nebo posílat obchodní informace a nabídky.Neshromažďujeme ani nezpracováváme žádné citlivé osobní údaje ani zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu nařízení GDPR.Údaje nepředáváme dalším příjemcům, vylučujeme předání údajů mimo Českou republiku, mimo Evropskou unii i předání mezinárodním organizacím.Totéž se týká údajů a informací, které jsme získali při své činnosti.

Čl. 4

Vaše údaje zpracováváme v podnikovém informačním systému, elektronicky.Snažíme se pracovat pouze s přesnými osobními údaji, které jsme získali. Je-li to nezbytné, osobní údaje aktualizujte. Pokud zjistíme, že zpracované osobní údaje nejsou s ohledem na stanovený účel přesné, provedeme bez zbytečného odkladu přiměřená opatření, zejména zpracování blokujeme a osobní údaje se budeme snažit opravit nebo doplnit, jinak osobní údaje zlikvidujeme. Nepřesné osobní údaje označíme, pokud nám bude známo, že je pochybnost o jejich přesnosti.Zavazujeme se shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanového účelu, uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, který jsme uvedli a k němuž byly údaje shromážděny. K jiným účelům osobní údaje neshromažďujeme ani nezpracováváme.Osobní údaje shromažďujeme pouze pro svoji potřebu, ke shora uvedeným účelům a otevřeně, zavazujeme se neshromažďovat údaje pod záminkou jiného účelu nebo jiné činnosti, nesdružovat osobní údaje, které by byly získány k rozdílným účelům.Osobní údaje budeme zpracovávat pouze s Vaším souhlasem, bez tohoto souhlasu je můžeme zpracovávata) jestliže provádíme zpracování nezbytné pro dodržení našich právních povinnostib) jestliže je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh subjektu údajů,c) jedná-li se o oprávněně zveřejněné osobní údaje v souladu se zvláštním právním předpisem.d)pokud je to nezbytné pro ochranu našich práv a právem chráněných zájmů.

Čl. 5

Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č. 110/2019 Sb.,Zákon o zpracování osobních údajů,ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR, zejména NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).Zákazník svým svobodným rozhodnutím a vyplněním údajů dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a bere na vědomí dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely evidence, zákonných povinností a obchodní činnosti dodavatele. Zpracování probíhá elektronicky v informačním systému. Osobní údaje nikomu nepředáváme, přistupují k nim jen osoby určené k realizaci obchodů a správě a údržbě našich systémů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, bez jejich poskytnutí nejsme schopni obchod realizovat. Pokud zvolíte registraci pro příští nákup, budou Vaše osobní údaje uloženy na neurčito. Souhlas s využitím osobních údajů pro marketing je vyžadován zvlášť. Každý zákazník má právo na přístup k údajům, blokování, provedení oprav, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, náleží mu ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Souhlas se zpracováním můžete kdykoli písemně nebo prostřednictvím elektronické komunikace odvolat. Dodavatel je správcem internetových stránek a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky. Zákazník je oprávněn opravit a měnit uložené osobní údaje podle uvedených možností internetových stránek, při požadavku na zrušení záznamu a změně adresy kontaktního e-mailu je nutné obrátit se na dodavatele, technickou podporu na adrese: eshop@milpex.cz. Pokud si přejete sjednat s námi zpracování osobních údajů odlišně od základního nastavení, kontaktujte nás prosím na adrese info@milpex.cz., vynasnažíme se Vám vyhovět. Základní nastavení zajišťuje uložení Vašeho souhlasu.

Čl. 6

Přístup subjektu údajů k informacímPožádáte-li nás o informaci o zpracování svých osobních údajů, jsme povinni Vám tuto informaci bez zbytečného odkladu poskytnout.Obsahem informace bude sdělení oa) účelu zpracování osobních údajů,b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,c) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů,d) příjemci, případně kategoriích příjemců.Máme právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Čl. 7

Povinnosti osob při zabezpečení osobních údajůPřijímáme trvale taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Trvale posuzujeme rizika a snažíme se jim předcházet v přijatých opatřeních. Nikdo neoprávněný nemá k našim systémům přístup. Jsou přijata opatření, která brání neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje.Kontrolujeme, jak se s Vašimi údaji nakládá.Naše systémy jsou zabezpečeny a smí je používat pouze oprávněné osoby, fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro automatizovaná zpracování dat mají přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím svým oprávněním, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby,Sledujeme elektronickými záznamy, kdy a kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo zpracovány, je zabráněno neoprávněnému přístupu k datovým nosičům.Naši zaměstnanci a jiné osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy s námi, mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu námi stanoveném.Naši zaměstnanci a jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy, nebo s nimi přicházejí do styku, jsou zavázáni a povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací.

Čl. 8

Orgánem dohledu je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Čl. 9

Ochrana práv subjektů údajůKaždý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že provádíme zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.Bude-li Vaše žádost shledána oprávněnou, odstraníme neprodleně závadný stav.

Čl. 10

Informace poskytované v případě, že osobní údaje jsou získány od subjektu údajůPokud osobní údaje týkající se Vás získáváme od Vás, sdělujeme, že údaje o nás jako správci jsou v záhlaví tohoto dokumentu,kontaktní údaje pro ochranu osobních údajů: info@milpex.cz a našim zástupcem pro ochranu osobních údajů je Jiří Bartáček.

Čl. 11

Krom toho, co bylo řečeno, Vám poskytujeme následující informace:

  • osobní údaje sloužící pro obchodní účely jsou uloženy na neurčitou dobu, tato doba může být omezena pravidly povinné archivace a uložení z hlediska účetní archivace
  • máte právo požadovat přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a požadovat jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost údajů;
  • máte právo odvolat kdykoli souhlas se zpracováním, tím není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;
  • máte právo podat stížnost u dozorového úřadu
  • poskytování údajů nám je smluvním požadavkem, evidence a zpracování Vašich údajů v případě uzavření obchodu mezi námi je vázána i na zákonné požadavky, nemáte povinnost nám osobní údaje poskytnout, ale v tom případě nemůžeme vstupovat do obchodních vztahů.
  • u nás nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování,
  • nezpracováváme údaje pro jiný účel, než je účel, pro který byly shromážděny, pokud by k tomu mělo dojít, poskytneme Vám předem informace tomto jiném účelu
  • zpracováváme informace poskytnuté subjektem, získané při naší obchodní činnosti a údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů.

 Čl. 12

Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajůmMáte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům.K tomu poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů můžeme účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže podáte žádost v elektronické formě, poskytneme se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.Právem získat kopii uvedenou v odstavci 3 nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Čl. 13

Právo na opravuMáte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Čl. 14

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se Vás týkají, a máme povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 nařízení, pokud dochází ke zpracování na základě souhlasu nebo dochází ke zpracování pro ochranu zájmů správce nebo třetí strany, a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 nařízení, pokud dochází ke zpracování pro účely marketingu;d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1. nařízení v souvislosti s nabídkou informační společnosti dětem;Toto ustanovení se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné:a) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje,b) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Čl. 15

Právo na omezení zpracováníMáte právo na to, abychom omezili zpracování, v kterémkoli z těchto případů:a) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;c) osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;d) byla vznesena námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.Pokud bylo zpracování omezeno podle předchozího odstavce, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.Pokud si budete přát, aby došlo k omezení zpracování podle tohoto článku, jme povinni Vás předem upozornit, že bude omezení zpracování zrušeno.

Čl. 16

Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracováníNemusíme oznamovat opravy a výmazy dalším příjemcům, protože osobní údaje nikomu nezpřístupňujeme a nesdílíme je. Veškeré zpracování probíhá jen pro nás a naše potřeby.

Čl. 17

Právo na přenositelnost údajůMáte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Čl. 18

Právo vznést námitkuMáte z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, v situaci, kdy zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů či třetí strany, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Jako správce nebudeme osobní údaje dále nezpracovat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Vašimi. Údaje máme právo dále zpracovávat, pokud mají význam pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.Na toto právo Vás výslovně upozorňujeme a toto právo je uvedeno zřetelně a odděleně od jakýchkoli jiných informací, a to nejpozději v okamžiku první komunikace se subjektem údajů.V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES, můžete uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

Čl. 19

Automatizované individuální rozhodování, včetně profilováníMáte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýkáTo neplatí, pokud je rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a námi, nebo povolené právem, nebo založeno na Vašem výslovném souhlasu.V těchto případech provedeme vhodná opatření na ochranu práv a svobod a Vašich oprávněných zájmů, alespoň práva na lidský zásah z naší strany a práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí.

Čl. 20

Podmínky vyjádření souhlasuPokud je zpracování založeno na souhlasu, budeme informaci o Vašem souhlasu archivovat, abychom mohli doložit, že jste udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů.Pokud bude souhlas vyjádřen písemným prohlášením, které se bude týkat rovněž jiných skutečností, bude žádost o vyjádření souhlasu předložena způsobem, který je od těchto jiných skutečností jasně odlišitelný, a je srozumitelný a snadno přístupný za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků.Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Před udělením souhlasu o tom bude subjekt údajů informován. Odvolat souhlas musí být stejně snadné jako jej poskytnout.

Čl. 21

Podmínky použitelné na souhlas dítěte v souvislosti se službami informační společnostiPokud nám udělí souhlas se zpracováním osobních údajů dítě, ačkoli se nezabýváme nabídkou služeb informační společnosti přímo dítěti, je zpracování osobních údajů dítěte zákonné, je-li dítě ve věku nejméně 16 let. Je-li dítě mladší 16 let, je takové zpracování zákonné pouze tehdy a do té míry, pokud byl tento souhlas vyjádřen nebo schválen osobou, která vykonává rodičovskou zodpovědnost k dítěti, pokud nebude povolen nižší věk.Vyvineme přiměřené úsilí, abychom v takovýchto případech ověřili, že byl souhlas vyjádřen nebo schválen osobou, která vykonává rodičovskou zodpovědnost k dítěti.

Čl. 22

Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů a údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činůNezpracováváme osobních údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.Nezpracováváme osobní údaje týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů.

Čl. 23

Zpracování, které nevyžaduje identifikaciPokud účely, pro něž zpracováváme osobní údaje, nevyžadují nebo již nevyžadují identifikaci subjektu údajů, nemáme povinnost uchovávat, získávat nebo zpracovávat dodatečné informace za účelem identifikace subjektu údajů výlučně kvůli dosažení souladu s tímto nařízením.Jsme-li v případech uvedených v tomto článku povinni doložit, že nejsme schopni identifikovat subjekt údajů, informujeme o této skutečnosti subjekt údajů, jen pokud je to možné. V takovýchto případech se neuplatní právo na přístup k údajům, opravu a výmaz, s výjimkou případů, kdy nám za účelem výkonu svých práv podle uvedených článků poskytnete dodatečné informace umožňující identifikaci.