Logo

Hledat...

Přihlásit se
Košík
0

Obchodní podmínky pro podnikatele

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti stran, kterým je

Milpex s.r.o., se sídlem v Hradci Králové, Piletice 55, IČ: 48 17 26 00, DIČ: CZ48172600, jednající jednatelem, jako právnická osoba zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C., ve vložce č. 3852. Tel: +420495221247, email: info@milpex.cz (dále jen "dodavatel") pro prodej zboží objednaného prostřednictvím sítě Internet a těchto internetových stránek, dále jen "internetový obchod" a

kupujícího (zákazníka), který není spotřebitelem.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. Za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Dodavatel je ve vztahu podnikatelem, neboť na vlastní účet a odpovědnost provozuje obchod podle těchto podmínek jako výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

Zákazník je povinen se s podmínkami seznámit před zahájením obchodu s dodavatelem v internetovém obchodě.

Každý návštěvník internetového obchodu, jiný účastník, zákazník stejně i dodavatel, hradí ze svého vlastní náklady spojené s připojením a užíváním internetu k obchodu podle těchto podmínek.

1. Kupní smlouva

Zákazník si uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu a těchto podmínek výslovně zvolil objednávkou podle internetového obchodu. Učiněním objednávky potvrzuje, že souhlasí s uzavřením obchodu prostřednictvím sítě Internet podle těchto Obchodních podmínek. Zákazník bere na vědomí, že k uzavření obchodů většího rozsahu, objemu, nebo v případně vyšších přepravních nákladů bude zákazníku zaslána k potvrzení písemná smlouva, či jinak prověřena pravost objednávky.

Zboží podle těchto podmínek bude zákazníkem objednáno prostřednictvím objednávkového formuláře s označením zboží, jak jsou uvedeny na těchto internetových stránkách dodavatele. Objednávané zboží je označeno svým slovním popiskem a zároveň spolu uvedeným číslem zboží / produktu a cenou. Zákazník je povinen uvést počet objednávaných kusů. Dodavatel je oprávněn k neúplné nebo jinak vadné objednávce nepřihlížet, to oznámí dodavatel zákazníkovi na jím uvedenou e-mailovou adresu.

Objednávka musí být označena řádnou adresou sídla nebo bydliště zákazníka. Pokud zákazník nevyplní místo dodání odlišně od uvedené adresy, platí, že zboží má být dodáno na adresu sídla nebo bydliště zákazníka. Objednávku lze upravovat pouze do jejího potvrzení a odeslání.

Pokud není objednávka dodavatelem potvrzena, dochází k sjednání obchodu dodáním zboží. Není-li písemně sjednáno jinak, každou jednotlivou potvrzenou objednávkou nebo dodáním zboží vzniká samostatná kupní smlouva. Smlouva na základě objednávky není uzavřena na dobu neurčitou ani opakující se plnění, ale pouze na každou jednotlivou objednávku.

Zboží je v sestavě, výběrem z níž se objednávka uskutečňuje popsáno slovním popiskem a uvedením vlastností zboží.

2. Ceny, přeprava a doručování zboží

Zboží Vám bude odesláno nejpozději následující pracovní den. V opačném případě Vás bude kontaktovat obsluha s doplňující informací na telefonní číslo, nebo email uvedený v registraci.

Zboží bude doručováno prostřednictvím zásilkových služeb, případně prostřednictvím obchodních zástupců dodavatele. Zákazník je povinen krom uveřejněné ceny zboží zaplatit i náklady na manipulaci a balné a doručení zásilky v celkové výši uveřejněné při objednávce závislé na zvoleném způsobu platby. Zákazník může sjednat s dodavatelem i převzetí zboží v sídle dodavatele. Zákazník je svým projevem učiněným v objednávce vázán do okamžiku dodání zboží, případně do jeho odmítnutí objednávky dodavatelem. Dodavatel má možnost objednávku odmítnout nejpozději do 10 dnů od jejího obdržení, pokud její splnění neumožňují jeho provozní podmínky, později pouze za předpokladu, že nebude zboží řádně dodáno dodavateli. Takové oznámení zašle zákazníkovi e-mailem na jím uvedenou internetovou adresu, jinak písemně na adresu doručení.

Cena zboží uvedená v katalogu internetového obchodu je závazná po celou dobu jejího zveřejnění v internetovém obchodě, její změnu oznámí dodavatel rovněž uveřejněním v internetovém obchodě. Dodávky budou realizovány za takovou cenu, jaká byla uveřejněna v době odeslání objednávky zákazníkem. Potvrzení objednávky je v jednotkových cenách bez zaokrouhlení a bez DPH.

Vlastnictví zboží a riziko nahodilé zkázy přejde na zákazníka převzetím zboží.

Podporujeme následující možnosti placení za zboží:

Dobírkou - peníze zaplatíte při převzetí zboží poštovnímu doručovateli, na poště, nebo kurýrovi PPL.

Bankovním převodem - jakmile odešlete objednávku, obdržíte e-mailem její potvrzení, které obsahuje částku, číslo účtu a variabilní symbol, pod kterým máte úhradu provést. Ihned po připsání platby Vám zboží odešleme. Platbu na účet proveďte nejpozději do 5 dnů od objednání.

Platba kartou - zboží uhradíte pomocí zabezpečené karetní platební brány - Vaše objednávka je při tomto způsobu úhrady odesílána ihned.

Hotově při převzetí - zaplatit lze v hotovosti při převzetí zboží v sídle firmy.

Dopravné je stanoveno podle tabulky.

3. Právo odstoupit od smlouvy

Nebylo sjednáno právo od smlouvy odstoupit.

Výměnu zboží lze provést po předchozí dohodě s dodavatelem, vždy však je nutné zboží vrátit do 15 dnů od doručení.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej proti nároku na vrácení vyměňovaného zboží nebo požadovat zaplacení rozdílu kupní ceny.

4. Práva z vadného plnění a reklamace

Zákazník je oprávněn uplatnit práva z odpovědnosti za vady plnění, právo však musí u dodavatele uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vad, nejpozději do 3 pracovních dnů od zjištění vady. Zboží musí být v uvedené lhůtě odesláno do shora uvedeného sídla dodavatele s řádným písemným popisem a specifikací vad, pro které se právo uplatňuje. Prohlášení s popisem vady musí obsahovat též volbu nároku kupujícího s tím spojeného, uvedení toho, co zákazník vtýká a toho, co žádá. Na všechny výrobky je poskytována záruční doba, pro spotřebitele se jedná o lhůtu 24 měsíců. Prodávající bude reklamaci posuzovat v souladu s obvyklými poměry. O dobu, po kterou bude reklamaci posuzovat výrobce včetně doby nutné k přepravě zboží k posouzení výrobci, se přiměřeně prodlužuje lhůta k vyřízení reklamace mezi dodavatelem a zákazníkem. Bude-li reklamace uznána jako oprávněná, zajistí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, výměnu zboží, případně vrácení peněz. Vrácená suma je zaslána zpět na účet zákazníka.

Záruční doba není dobou použitelnosti zboží, textilní zboží a prádlo může v závislosti na intenzitě používání a údržby ztratit své vlastnosti v důsledku přirozeného opotřebení před uplynutím záruční doby. To je však vlastností, ne vadou. Na takovou situaci právo z odpovědnosti za vady nedopadá.

U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Snížená cena zboží kompenzuje vadu, pro kterou došlo ke snížení ceny, jako sleva. Uzavřením obchodu platí, že zákazník, s poskytnutou slevou jako přiměřenou pro vadu souhlasí.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Zboží, nesmí být používáno v rozporu s obvyklým účelem užívání, nesmí přijít do styku s chemikáliemi a chemicky agresivními prostředky nebo s ostrými a drsnými předměty, které mohou svojí hranou nebo drsností poškodit povrch textilie. Spodní prádlo nesmí být vystavováno přímému slunci. Textilní zboží musí být práno a udržováno pouze podle symbolů uvedených na zboží.

Dodavatel neposkytuje navazující služby po prodeji zboží, nezajišťuje opravy, úpravy ani změny dodaných ani jiných podobných výrobků.

Práva z odpovědnosti za vady je kupující oprávněn uplatnit u soudu, příslušného podle právních předpisů.

5. Ochrana osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR, zejména NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Zákazník svým souhlasem i svobodným rozhodnutím a vyplněním údajů dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely evidence, zákonných povinností a obchodní činnosti dodavatele. Zpracování probíhá elektronicky v informačním systému. Osobní údaje nikomu nepředáváme, přistupují k nim jen osoby určené k realizaci obchodů a správě a údržbě našich systémů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, bez jejich poskytnutí nejsme schopni obchod realizovat. Pokud zvolíte registraci pro příští nákup, budou Vaše osobní údaje uloženy na neurčito. Souhlas s využitím osobních údajů pro marketing je vyžadován zvlášť. Každý zákazník má právo na přístup k údajům, blokování, provedení oprav, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, náleží mu ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Souhlas se zpracováním můžete kdykoli písemně nebo prostřednictvím elektronické komunikace odvolat. Dodavatel je správcem internetových stránek a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky. Zákazník je oprávněn opravit a měnit uložené osobní údaje podle uvedených možností internetových stránek, při požadavku na zrušení záznamu a změně adresy kontaktního e-mailu je nutné obrátit se na dodavatele, technickou podporu na adrese: eshop@milpex.cz. Pokud si přejete sjednat s námi zpracování osobních údajů odlišně od základního nastavení, kontaktujte nás prosím na adrese info@milpex.cz., vynasnažíme se Vám vyhovět. Základní nastavení zajišťuje uložení Vašeho souhlasu.

Společnost MILPEX s.r.o. je evidována v Registru správců Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00035314 s datem registrace 7.9.2009.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.